Uddannelsen

Uddannelsen til oplevelsesorienteret psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut tager fire år. Fire års deltidsstudie, således at det er muligt at arbejde ved siden af.

Fire års uddannelse i almen psykoterapi på humanistisk og eksistentielt grundlag, hvorved du får en grundig indførelse i både de teoretiske og praktiske aspekter af psykoterapi.

En uddannelse der vil forandre dit liv, både på det personlige og det faglige plan. Fire år hvor du vil opnå ny viden, nye kompetencer, danne gode venskaber og deltage i et fagligt miljø præget af kvalitet, nærvær og intensitet. Du vil møde engagerede og erfarne undervisere der gladeligt deler ud af deres viden. Du vil møde andre studerende, der ligeledes brænder for personlig udvikling og få mulighed for at deltage i den fælles opgave det er at skabe en god uddannelse og et spændende og inspirerende miljø at færdes i.

Opbygning af uddannelsen:

Den toårige basisuddannelse:

De første to år af uddannelsen er fokuseret på din personlige udvikling. Du får mulighed og rum til at arbejde med temaer og problematikker i dit liv. Således at du bliver mere og mere parat til at indtage rollen som psykoterapeut. Undervejs i de to år, vil der blive mere og mere fokus på arbejdet som terapeut.

Basisuddannelsen består af ca. 560 underviserbesatte lektioner. Fordelt på 300 lektioners teori og metode, 198 lektioners supervision og 115 lektioners egen terapi i gruppe.

Den toårige overbygning:

De sidste to år af uddannelsen er fokuseret intensivt på rollen som oplevelsesorienteret psykoterapeut. Du vil få rigelig træning i at indtage denne rolle og varetage den terapeutiske relation. Ikke således at der ikke længere er plads til din personlige udvikling, men denne vil være underlagt de terapeutiske kompetencer og værktøjer.

Overbygningen består af ca. 624 underviserbesatte lektioner. Fordelt på 300 lektioners teori og metode, 198 lektioners supervision og 120 timers egen terapi i gruppe.

Både basisuddannelsen og overbygningen er inddelt i moduler. Hvert semester indeholder 15 undervisningsdage opdelt i forskellige temaer. Ud over undervisningsdage forventer vi, at du deltager i procesgruppemøder minimum en gang om måneden.

Struktur af uddannelsen

Hvert semester består af ca.15 undervisningsdage. Undervisningen ligger i moduler af to-tre dage med undervisning fra klokken 10-17.00. Der kan oprettes både weekendhold og hverdagshold. Ved weekendhold vil undervisningen hovedsageligt finde sted fredag til søndag og ved hverdagshold mandag til onsdag.

Modulerne er opdelt efter temaer inden for oplevelsesorienteret psykoterapi, således at du igennem hele uddannelsen vil blive introduceret til relevante temaer. Derudover vil undervisningen indebære en del praktisk terapeutisk arbejde, hvor du kan træne dine terapeutiske kompetencer.

Hvad kan du forvente

På Psykoterapeutisk Institut kan du forvente at blive mødt med respekt, ligeværd og imødekommenhed. Desuden kan du forvente at blive udfordret både fagligt og personligt, men altid i respekt for dine grænser og udvikling.

Du kan forvente en uddannelse af høj faglig kvalitet samt et samvær præget af nærvær og opbakning i din rejse i personlige udvikling.

Vi søger at skabe en stemning af åbenhed og tryghed. Således at du som studerende kan føle dig tryg ved, at din uddannelse foregår i rammer, som understøtter din udvikling – på det personlige plan og det professionelle plan.

Igennem de fire år uddannelsen varer, vil du gradvist blive ledt igennem fokus på dig selv, på dine relationer, til forståelse af den terapeutiske verden og til at kunne varetage den terapeutiske relation som psykoterapeut. Du vil lære det terapeutiske værktøj fra grunden og få megen praksis og teoretisk erfaring.

Den almene uddannelse til psykoterapeut er ikke et nemt studie. Det kræver meget af dig, kræver engagement og mod. Kræver at du tør arbejde med dig selv og dine mønstre. Kræver at du er indstillet på at indgå i både en individuel proces og i gruppedynamikken på holdet. Dermed kan du se frem til hårdt arbejde – på den gode måde.

Du kan forvente at alle undervisere er kompetente, og at du vil blive fulgt af de samme undervisere igennem hele uddannelsen. Dog suppleret med gæsteunderviser i enkelte specialmoduler.

Du kan med rette forvente, at når uddannelsen er færdig, vil du være parat til at arbejde som psykoterapeut, eller gøre brug af de terapeutiske kompetencer i dit arbejdsliv på anden måde.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Den almene uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut kan bruges i mange aspekter af både dit private liv og på arbejdsmarkedet. På det private plan vil du sandsynligvis opleve, at dine relationer bliver bedre, dybere og mere tilfredsstillende.

Arbejdsmæssigt kan uddannelsen naturligvis anvendes til at kunne udføre arbejdet som psykoterapeut og til at starte egen praksis. Men mange anvender ligeledes uddannelsen til at forbedre kompetencer på deres normale arbejdsplads, som eksempelvis socialrådgiver, sygeplejerske eller lignende arbejde med mennesker.

Det er således ikke et krav, at du forestiller dig en fremtid som praktiserende psykoterapeut, omend dette selvfølgelig er oplagt. Du kan ligeså vel tage uddannelsen for at få mere ud af dit private liv eller forbedre dine muligheder og kompetencer på arbejdsmarkedet.

Hvad forventer vi af dig?

På Psykoterapeutisk Institut er der stor fokus på det interne sammenspil på holdet. På at vi kan lære af hinandens individuelle processer og arbejde. Således at den individuelle proces også afspejles i holdets proces.

Vi forventer af dig, at du deltager konstruktivt i samarbejdet på holdet, er åben for undervisernes tilgang og deltager i procesgruppemøder ud over studiet.

Vi forventer, at du møder os med åbenhed og med respekt for både vores og dine egne grænser. At du stiller krav om høj faglighed og at du giver udtryk for dine holdninger og meninger.

Desuden forventer vi, at du har læst litteraturen til de enkelte undervisningsdage, deltager aktivt i undervisningen og i det hele taget er velforberedt.

Alt sammen for at skabe rammerne for en god og tryg uddannelse, hvor du får mulighed for at arbejde under de bedste vilkår i forhold til uddannelsens formål. Til gavn for dig selv, dine medstuderende og underviserne.

Procesgruppe

Ud over den formelle undervisning skal du deltage i en såkaldt procesgruppe, der mødes minimum en gang om måneden. Procesgruppen består af studerende fra dit hold, som mødes uden for undervisningen og hvor der ikke er underviser tilstede. Ideen med procesgrupper er, at du kan bruge gruppen til teoretiske diskussioner, personligt arbejde, lave opgaver til fremlægning, samt styrke sammenholdet. Det er op til den enkelte procesgruppe, hvor og hvordan man mødes. Der er mulighed for at afholde møder på Psykoterapeutisk Institut. Hvert semester vil der blive afsat tid af i undervisningen til at evaluere og diskutere arbejdet i procesgrupperne, sådan at de bliver inkorporeret i undervisningen. Det er et krav fra vores side, at du deltager i en procesgruppe.

Terapeutisk træning

Ud over det faglige niveau er vi på Psykoterapeutisk Institut ganske opmærksomme på, at terapi langt hen ad vejen er et håndværk, du lærer, mens du udfører det. Derfor vil du på sidste del af uddannelsen have udefrakommende klienter i terapi, såkaldte træningsklienter. Disse sessioner går under navnet Terapeutiske Trænings Samtaler (TTS).

Formålet med disse samtaler er naturligvis træning i den terapeutiske relation. Du vil undervejs få tæt supervision og dermed mulighed for at diskutere og klarlægge væsentlige aspekter af terapi som fag.

Udefrakommende klienter skal betale et mindre beløb for samtalerne; en betaling som går til aflønning af supervisor.

Som studerende er det dit eget ansvar at skaffe klienter til TTS, men vi vil naturligvis også gøre en indsats for at finde egnede deltagere.

Egen terapi

Det er et krav at du undervejs på uddannelsen går i egen terapi. Du skal have minimum 30 timers egen terapi hos en af Instituttets godkendte psykoterapeuter, der arbejder oplevelsesorienteret.

De første 20 timers egen terapi skal gennemføres på uddannelsens basis. Du skal kunne dokumentere denne terapi ved kvitteringer eller anden form for dokumentation.

Mange studerende bliver så optaget af den terapeutiske proces og den spændende rejse hvilket medfører, at 30 timer ikke er nok til at tilfredsstille nysgerrigheden. Du kan, såfremt du vil, gøre brug af studerende på sidste del af studiet som terapeut. Dette falder indenfor TTS ordningen (Terapeutiske Trænings Samtaler), som studerende på sidste del af uddannelsen skal udføre. Det er terapi til en billig pris, men er ikke gældende i forhold til antal timer i egen terapi.

TTS er dog en god mulighed for at få ekstra sparring og støtte i processen under uddannelsen, og du vil hjælpe en medstuderende med at optimere færdigheder og kompetencer. Det er bestemt vores opfordring, at alle studerende på basisuddannelsen gør brug af denne mulighed, men altså ikke et krav.

Hvis ledelsen i samarbejde med undervisere mener, at du har ekstra brug for individuel terapi, kan dette påkræves, idet dette kan være væsentligt for dynamikken på holdet og din videre uddannelse.

Studieråd

På Psykoterapeutisk Institut har vi et studieråd der mødes en gang hvert semester. På studierådsmøder kan studerende komme med forslag, input og feedback til ledelse og ledelsen kan informere de studerende om nye tiltag og lignende. Studierådet er en vigtig del af udviklingen og sikringen af uddannelsen. Studierådet består af en repræsentant fra hvert hold, repræsentant fra undervisergruppen, den faglige leder og studievejleder.

Hvem søger om optagelse på uddannelsen?

Uddannelsen til psykoterapeut tiltrækker mange forskellige mennesker. Dog alle med en interesse i personlig udvikling. Ikke alle har en drøm om at arbejde som terapeut, men bruger uddannelsen til enten personlig udvikling eller som supplement til arbejdslivet.

En typisk ansøger vil have en mellemlang eller lang videregående uddannelse og have haft kontakt med den terapeutiske verden før. Enten igennem egen terapi eller supervision. Dette er dog ikke et krav, hvorimod forudgående viden om psykologi som fag er et krav.

Ligeledes er der stor forskel i alder for ansøgere. Og vi anser et dynamisk og mangfoldigt hold som gavnligt i forhold til at uddanne gode terapeuter.

Optagelseskriterier

Optagelse på uddannelse til psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut forudsætter:

1 – Modenhed og motivation
Ansøgeren skal besidde en modenhed og en evne til at kunne forholde sig reflekteret til sig selv og andre. Ansøgeren skal være motiveret for uddannelsen og åben overfor at arbejde med sig selv og involvere sig aktivt i undervisningen. Desuden skal ansøgeren være indforstået med den oplevelsesorienterede arbejdsmetode og besidde tilstrækkelig med robusthed til at kunne drage nytte af den. Ansøger under 25 år skal igennem forudgående samtale og vurdering af modenhed og kompetencer.

2 – Studieegnethed
Ansøgeren skal kunne læse, forstå og gøre sig forståeligt på dansk, samt være i stand til at tilegne sig teoretisk viden. Sidstnævnte kan dokumenteres ved en gennemført:

A: Lang (5 år) eller mellemlang (3 år) videregående uddannelse eller

B: Voksenuddannelse (min. 2 ½ årig) eller tilsvarende uddannelse opnået gennem kurser ved højere læreranstalter, sygeplejeskoler, sociale højskoler eller lign.

3 – Viden om psykologiske og psykoterapeutiske teorier og principper
Erhvervet gennem:

A: En gennemført relevant lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som f.eks. psykolog, læge, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog eller kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb.

B: Kurser af pædagogisk eller psykologisk karakter ved universitetet, højere læreanstalt, folkeuniversitet, højskole, HF, voksenpædagogisk grundkursus eller lignende kursusforløb med psykologisk indhold. Kombineret med kurser f.eks. i samarbejde, konfliktløsning, assertion, teambuilding, coaching, mediation, selvudvikling, ledelse, egen terapi, individuel terapi i gruppe, faglig supervision eller lignende psykoterapeutiske forløb.

4 – Erfaring med ansvar for andre mennesker
Erhvervet gennem hvad der svarer til min. 3 års fuldtidsbeskæftigelse fra:

A: Praktisk anvendelse af den adgangsgivende uddannelse eller relevant erhvervserfaring fra f.eks. socialt arbejde i DK eller i udlandet, undervisning eller andet pædagogisk arbejde, arbejde som plejefamilie, personaleudvikling, ledelsesopgaver eller andet arbejde af medmenneskelig karakter eller

B: Relevant frivilligt, ulønnet arbejde

Dispensation
Der er mulighed for, at blive optaget på uddannelsen selvom du ikke levet op til de ovenstående kriterier. Der kan gives dispensation hvis kriterium 1 er opfyldt og minimum to af kriterierne 2-4 er opfyldt ved et B. Du kan altså søge om dispensation hvis du som eksempelvis har haft relevant frivilligt arbejde af 3 års varighed og kurser af psykologisk eller pædagogisk karakter. Hvis du søger om dispensation, skal du til en individuel samtale med studievejleder, hvor dine erfaringer og kompetencer gennemgås. Ud fra denne samtale kan studievejleder muligvis godkende, at du kan ansøge om optagelse. I så fald vil dispensationen dokumenteres. Under den individuelle samtale vil studievejleder vurdere din parathed og modenhed i forhold til at starte på uddannelsen.

Teoretisk fundament og metode

Den fireårige almene uddannelse til oplevelsesorienteret psykoterapeut på Psykoterapeutisk Institut er baseret på flere tilgange og metoder til faget. Dog alle indenfor den eksistentielle og humanistiske tradition. Således er metoderne anvendelige både alene og i sammenhæng.

Overordnet er uddannelsen bygget op over flere tilgange og metoder:

  • Oplevelsesorienteret psykoterapi
  • Emotional Focused Therapy (EFT)
  • Eksistentiel psykoterapi
  • Neuroaffektiv Psykoterapi
  • Oplevelsesorienteret familieterapi

Derudover kommer inspiration fra Gestaltterapi, kropsterapi og andre lignende terapiformer der alle falder inden for den humanistiske og eksistentielle teoriramme. Gennemgående for alle ovenstående metoder er den oplevelsesorienterede tilgang, hvorfor uddannelsen er til oplevelsesorienteret psykoterapeut.

Årsagen til at Psykoterapeutisk Institut på denne måde introducerer flere metoder er fordi, vi mener, at en almen uddannelse i psykoterapi giver dig en bedre og bredere mulighed for at arbejde som psykoterapeut og forstå nuancerne i faget. Ved at fokusere ensidigt på en enkelt metode, opstår der risiko for at kompleksiteten overses. På denne måde læner uddannelsen sig op af tendenserne og udviklingen på den internationale scene, hvor en bredere uddannelse i terapi vinder frem. Det er vores holdning, at den almene og brede uddannelse skaber rammerne for, at du som studerende efterfølgende får mest ud af dine kompetencer og ikke forfalder til en metodisk ensidighed, der ikke er gavnlig for den terapeutiske proces. Dette skal dog ikke anses som en eklektisk tilgang, idet alle metoder falder inden for samme overordnede teoretiske ramme.

Undervisningsform

Undervisningen vil først og fremmest foregå som holdundervisning, hvor underviser er ansvarlig for personlige processer og teoretiske oplæg. I undervisningen vil der ofte indgå diverse øvelser, praktisk erfaring med terapeutrollen under direkte supervision og skiftevis arbejde med personlige temaer og teoretisk forståelse af dette. Således kombinerer undervisningen teori og praksis.

Undervisningen er i høj grad baseret på aktiv deltagelse fra dig som studerende og det forventes, at du deltager med interesse og engagement. At du på denne måde aktivt skal deltage ligger i den oplevelsesorienterede ånd, idet udgangspunktet er dine oplevelser og erfaringer med det tillærte. Dermed vil selve undervisningsformen støtte op om det overordnede mål med uddannelsen, da den oplevelsesorienterede tilgang vil være synlig igennem hele uddannelsen.

Ud over holdundervisningen skal du som studerende være del af en procesgruppe. Disse grupper, der er subgrupper på holdet bestående af tre-fem studerende, danner grobund for sparring om både teoretiske og personlige temaer. Procesgrupperne mødes cirka en gang om måneden, og det er frit op til gruppen, hvor dette finder sted. Der er dog krav om, at gruppen skal mødes minimum en gang månedligt. I undervisningen vil der med mellemrum være evaluering og refleksion over samarbejdet og udbyttet af procesgrupperne.

Undervisningen tager udgangspunkt i, at alle studerende har forberedt sig godt og grundigt, således at pensum til den pågældende undervisningsdag ikke skal gennemgås med mindre, der er spørgsmål hertil.

Således vil der være en tråd igennem undervisningen fra din individuelle proces og forberedelse, til procesgrupperne og holdundervisningen. Dette er med til at skabe synergi og give fokus på både den individuelle proces og gruppedynamikken.

Evaluering af undervisning

Da vi kontinuerligt gerne vil forbedre og optimere undervisningen, er det vigtigt at du som studerende kommer med feedback.

Denne tilbagemelding på undervisningen er struktureret i to dele. Dels skal du skriftligt evaluere de enkelte undervisningsdage med mellemrum under semesteret. Dels kan du gøre din mening gældende under møder i studierådet, hvor alle hold har en repræsentant.

Dertil kommer, at du naturligvis altid er velkommen til at tage en samtale med studievejleder eller faglig leder, såfremt du har spørgsmål eller forslag til undervisningen.

Referater af studierådsmøder vil blive udsendt på mail.

Diplom for uddannelse

Såfremt du består prøverne vil du få udstedt et diplom efter basisuddannelsen og efter overbygningen. Diplomet dokumenterer, at du har gennemført uddannelsen. Hvis din fraværsprocent er over 10, vil dette fremgå af beviset. Derudover vil du få udstedt et eksamensbevis efter afsluttende eksamen hvor der er karakter efter 7-tals skalaen anført.

Studerende på Psykoterapeutisk Institut kan forvente at blive mødt med respekt, ansvarlighed og engagement af undervisere, der respekterer tavshedspligten og ikke bringer sig i et afhængighedsforhold til de studerende. De kan endvidere forvente, at underviserne holder sig opdateret på deres fagområde og løbende kvalitetssikrer deres undervisning og terapeutiske praksis ved supervision og individuel terapi i det omfang det skønnes nødvendigt.

Vejen fra studerende til udøvende psykoterapeut

Skridtet ind i studiet til psykoterapeut er stort og er for de allerfleste en livsændrende oplevelse i positiv retning. Men pludselig er de fire år gået, og du står måske over for at skulle starte på som praktiserende psykoterapeut. Dette skridt er ligeledes stort. Det er vores erfaring at dette skridt kan være svært, og at der på mange uddannelser mangler introduktion til dette.

På Psykoterapeutisk Institut tilbyder vi undervisning i, hvordan du starter som psykoterapeut. Undervisning du kan deltage i på sidste år af uddannelsen. Her vil du blive introduceret til, hvordan du bedst muligt sælger dig selv som terapeut, skatteforhold, kommunikationsstrategier og muligheder for optimering af hjemmeside, materiale, regnskab og lignende.

Alle undervisere er erfarne i dette mere salgsmæssige aspekt af arbejdet som psykoterapeut, og vi deler gladeligt ud af vores erfaringer. Desuden har Instituttet tilknyttet en kommunikationsekspert, som tager sig af undervisningen i strategier og hjælper dig til at finde den bedste måde for dig at komme i gang som terapeut.

Undervisning i kommunikation er ikke obligatorisk, men er blot et tilbud. Der vil være en mindre egenbetaling for deltagelse i denne undervisning.

Læs mere om psykoterapi her:

https://www.ug.dk/job/erhverv-og-job/sundhedomsorgogpleje/terapeutiskarb/psykoterapeut